Regulamin Aplikacji 

Regulamin Aplikacji Sovo dostępny jest również wersji PDF do pobrania za pomocą następującego linku: Regulamin Aplikacji Sovo

REGULAMIN APLIKACJI

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 12.12.2021

§ 1 

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji o nazwie „Sovo – aplikacja do nauki”.

2. Właścicielem Aplikacji jest spółka Sovo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie ul. Targowa 10, 35-064 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000903160 KRS, REGON: 389027492, NIP: 8133861225, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł. 

3. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Aplikacji, Użytkownik proszony jest o kontakt pod adresem e-mail info@sovo.pl. 

4. Niniejszy Regulamin określa:

1) rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora;

2) warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator;

3) warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną; 

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, a Użytkownicy Aplikacji zobowiązani są do przestrzegania: Regulaminu, zasad współżycia społecznego, powszechnie przyjętych norm społecznych oraz zobowiązani są do poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Operatora oraz innych Użytkowników. Zakazane są wszelkie działania skutkujące naruszeniem praw autorskich do treści zamieszczonych w Aplikacji oraz dostępnych za jej pośrednictwem.

6. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości korzystania z treści dostępnych w Aplikacji, Materiałów i Usług Użytkownikom naruszającym lub nieakceptującym postanowień Regulaminu, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Operatora lub innych Użytkowników. 

7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania Aplikacji do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień. 

8. Operator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy. 

9. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu pod adresem https://sovo.pl/regulamin/.

w formie, która umożliwia jego pobranie, odtworzenie i utrwalanie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu lub polityki prywatności, nie może korzystać z Aplikacji.

§ 2 

Definicje

1. Definicjom występującym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1) Aplikacja – należy przez to rozumieć aplikację mobilną pn. Sovo na systemy iOS i Android pozwalająca na korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora.

2) Cennik – należy przez to rozumieć zestawienie przedstawiające w sposób porównawczy dostępne Subskrypcje oraz Opłaty Subskrypcyjne . Cennik udostępniony jest w Aplikacji w zakładce „Cennik”.

3) Czat – należy przez to rozumieć interaktywny komunikator (czat) dostępny w Aplikacji, umożliwiający Użytkownikom nawiązanie kontaktu i prowadzenie rozmowy.    

4) Dane Osobowe – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

5) Dostawcy tożsamości – należy przez to rozumieć zewnętrzną usługę dostawców tożsamości OAuth (np. Facebook, Gmail, Apple ID, LinkedIn), umożliwiającą założenie Konta i uzyskanie do niego dostępu.

6) Konto – należy przez to rozumieć wymagający zarejestrowania podania niezbędnych danych w Aplikacji, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności Aplikacji. 

7) Konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność czynności prawnych, korzystającą z Aplikacji w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

8) Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów prawa polskiego, a w szczególności w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz  art. 43[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, który korzysta z Aplikacji w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

9) Przedsiębiorca-Konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

10) Usługa Konta – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika, której przedmiotem jest prowadzenie i utrzymywanie dla Użytkownika Konta.

11) Usługa Newsletteru (dalej również jako „Newsletter”)- należy przez to rozumieć bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika, polegającą na dostarczaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o nowościach i promocjach dostępnych w ramach Aplikacji lub innych informacji handlowych związanych z działalnością Operatora. 

12) Materiały – należy przez to rozumieć tekst, oprogramowanie, skrypty, grafikę, zdjęcia, dźwięk, muzykę, filmy wideo, kombinacje audiowizualne, aranżacje muzyczne piosenek, funkcje interaktywne, logo wszelkiego rodzaju dzieła autorskie oraz informacje lub inne treści cyfrowe, które są generowane, dostarczane lub w inny sposób udostępniane przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji. 

13) Treści – należy przez to rozumieć w treści Użytkownika, zdjęcia, opisy, wszelkiego rodzaju materiały, notatki wprowadzane, dostarczane lub w inny sposób udostępniane przez Użytkowników za pomocą funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.

14) Operator – należy przez to Sovo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie ul. Targowa 10, 35-064 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000903160 KRS, REGON: 389027492, NIP: 8133861225, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.

15) Opłata Subskrypcyjna – należy przez to rozumieć opłatę, której wysokość wynika z wybranego rodzaju Subskrypcji, a która pobierana jest od Użytkownika przez Sklep w imieniu i na rzecz Operatora z tytułu korzystania przez Użytkownika z płatnych funkcjonalności Aplikacji, do których dostęp uzależniony jest od złożenia zamówienia i uiszczenia Opłaty Subskrypcyjnej. 

16) Okres Subskrypcji – należy przez to rozumieć okres czasu wybrany przez Użytkownika spośród oferowanych przez Operatora przez jaki będzie świadczona Usługa Subskrypcji tj. – odnawialna subskrypcja miesięczna (trwająca 1 miesiąc);

– odnawialna subskrypcja roczna (trwająca 12 miesięcy).

17) Prawa Konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

18) Sklep – należy przez to rozumieć sklep Google Play i/lub AppStore.  

19) Umowa – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem. Przez Umowę należy rozumieć Umowę o prowadzenie Konta, Umowę Subskrypcyjną, Umowę o świadczenie usługi Newsletteru. 

20) Umowa o prowadzenie Konta – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, do zawarcia której dochodzi zgodnie z § 5 Regulaminu, a której przedmiotem jest świadczenie Usługi Konta. 

21) Umowa Subskrypcyjna – należy przez to rozumieć umowę subskrypcyjną zawieraną pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, do zawarcia której dochodzi zgodnie z § 7 Regulaminu, a której przedmiotem jest świadczenie Usług Subskrypcji.

22) Umowa o świadczenie usługi Newsletteru – należy przez to rozumieć nieodpłatną umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Operatorem, a Administratorem, do zawarcia której dochodzi zgodnie z § 8 Regulaminu, a której przedmiotem jest świadczenie Usługi Newsletteru.  

23) Usługa Subskrypcji (dalej również jako „Subskrypcja”) – należy przez to rozumieć płatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika w zakresie zapewnienia Użytkownikowi prawa korzystania z płatnych funkcjonalności Aplikacji, do których dostęp uzależniony jest od złożenia zamówienia i uiszczenia Opłaty Subskrypcyjnej przez Użytkownika.

24) Usługi – należy przez to rozumieć zbiorczo Usługą Subskrypcji, Usługę Konta oraz Usługę Newsletteru. 

25) Urządzenie (dalej również jako „Urządzenie Mobilne”) – należy przez to rozumieć przenośne urządzenia elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią, takie jak np. smartfon lub tablet. 

26) Użytkownik – należy przez to rozumieć Konsumenta, Przedsiębiorcę lub Przedsiębiorcę-Konsumenta korzystającego z Aplikacji. 

2. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

§ 3 

Podstawowe warunki korzystania z Aplikacji oraz instalacja Aplikacji

1. Do korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, niezbędne jest:

1) korzystanie z Urządzenia Mobilnego z zainstalowanym systemem Android w wersji minimalnej 8.0 lub 9.0 lub systemem IOS w wersji minimalnej 11 lub 12 i wyższych;

2) dostęp do sieci Internet (Internet szerokopasmowy od operatora sieci komórkowej lub dostęp poprzez Wifi);

3) wykorzystanie aktualnej wersji aplikacji sklepu Google Play, AppStore, która umożliwia korzystanie z danego Sklepu;

4) prawidłowe zainstalowanie Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym. 

2. Operator dopuszcza możliwość pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego: 

1) AppStore dla Urządzeń Mobilnych z systemem iOS; 

2) Google Play Urządzeń Mobilnych z systemem Android.

3. W celu uzyskania dostępu do Aplikacji, Użytkownik winien pobrać Aplikację z jednego ze Sklepu, zainstalować i uruchomić ją na Urządzeniu Mobilnym, zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia Mobilnego w trakcie instalacji. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu i polityki prywatności danego sklepu, z którego zamierza pobrać Aplikację. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania, jak i zaniechania podmiotów trzecich, z których następuje pobranie Aplikacji. 

4. Pobranie Aplikacji ze Sklepów jest bezpłatne.

5. Aplikacja do swojego działania aktywnie wykorzystuje możliwości oferowane przez Urządzenia Mobilne. W celu zapewnienia poprawnego działania Aplikacji oraz możliwości skorzystania z dostępnych funkcjonalności Aplikacji (np. śledzenia czasu poświęconego na naukę, postępów nauki), przy instalacji Aplikacji lub przy pierwszym użyciu funkcjonalności Aplikacji korzystającej z danego modułu w Urządzeniu Mobilnym, Użytkownik będzie proszony o zgodę na:

1) wyświetlanie powiadomień push-up – w szczególności w celu informowania Użytkownika o postępach w nauce, czasie poświęconym na naukę;

2) odbieranie danych z Internetu i pełny dostęp do sieci – na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Aplikacji;

3) dostęp do aparatu – na potrzeby tworzenia i edycji kontentu;

4) dostęp do rejestratora głosu – na potrzeby tworzenia i edycji kontentu.

6. Operator nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w ust. 1 powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Aplikacji (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet), we własnym zakresie na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami sieci Internet. 

7. Aplikacja może być zintegrowana z innymi aplikacjami podmiotów zewnętrznych lub może w inny sposób z nimi współpracować. Korzystanie z takich aplikacji podmiotów zewnętrznych może podlegać dodatkowym warunkom i zasadom określonym przez odpowiedni podmiot zewnętrzny.

8. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji Aplikacji. Aktualizacja Aplikacji nastąpi przy pierwszym jej uruchomieniu. Najnowsza wersja Aplikacji będzie umieszczona w internetowym Sklepie z aplikacjami właściwym dla danego systemu operacyjnego Urządzenia. W przypadku aktualizacji systemów operacyjnych poszczególnych dostawców Operator nie ma obowiązku wprowadzenia aktualizacji Aplikacji.

9. Operator informuje, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne wiąże się z ryzykiem. Główne ryzyka użytkowania usług świadczonych drogą elektroniczną obejmują m.in. ryzyko poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hackerskich. Operator rekomenduje, by Użytkownik zaopatrzył Urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zainstalowanego na Urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, programu antywirusowego i jego aktualizacji.

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w Urządzeniu Mobilnym lub łączu internetowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z Aplikacji.

11. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Aplikacji była bezpieczna, tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych, w tym w szczególności podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia świadczonych za pośrednictwem Aplikacji Usług, w szczególności zmierzające do zapobiegania bezprawnemu pozyskaniu Danych Osobowych Użytkowników przez osoby trzecie. Operator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Aplikacji, ze względu na publiczny charakter sieci Internet, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

12. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Aplikacji, w szczególności inny wygląd Aplikacji (szata graficzna), niespotykane dotychczas komunikaty i/lub obrazy bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Operatora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Operator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Aplikacji. 

13. Przed ostatecznym zamówieniem wybranej Usługi Operator umożliwia Użytkownikowi wykrywanie i korygowanie błędów we wprowadzanych danych poprzez m.in.:

1) automatyczne sprawdzanie poprawności wpisania e-maila (wykrywanie błędu Danych Osobowych poprzez walidację adresu poczty elektronicznej) – Użytkownik może edytować adres e-mail do czasu jego poprawnego wpisania; 

2) sprawdzenie poprawności hasła (wykrywanie błędu Danych Osobowych poprzez nakaz podania hasła w dwóch polach przy rejestracji użytkownika) – Użytkownik może edytować hasła do czasu jego poprawnego wpisania w dwóch polach.

14. Aplikacja może zawierać odnośniki (linki przekierowujące) do stron zarządzanych przez osoby trzecie. Z zasobów osób trzecich Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki). Użytkownik po kliknięciu w link przekierowujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności podmiotu trzeciego.

15. Użytkownik może korzystać z wszelkich informacji i Materiałów udostępnionych w ramach Aplikacji za jej pośrednictwem, o ile Operator nie postanowi inaczej. Materiały dostępne w ramach Aplikacji mogą być oznaczane przez Operatora cyfrowym znakiem wodnym. Operator podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia świadczonych za pośrednictwem Aplikacji Usług, w szczególności zmierzające do zapobiegania bezprawnemu pozyskania danych osobowych Użytkowników przez osoby trzecie. 

§ 4 

Usługi 

1. Aplikacja w głównej mierze stanowi narzędzie do nauki, które za pośrednictwem pytań wprowadzonych przez Użytkownika wyszukuje informacji dotyczących określonych zagadnień. Pytania mogą być wprowadzone w formie (1) tekstu, (2) nagrań głosowych, które następnie są przetwarzane na tekst, (3) zdjęcia (OCR). Aplikacja umożliwia generowanie kontentu oraz interaktywnego planu nauki. W ramach Aplikacji Użytkownik może również tworzyć własne Treści edukacyjne.  W celu uniknięcie wątpliwości, Operator zastrzega, że kontent generowany jest na podstawie ogólnodostępnych materiałów w sieci Internet (w takim przypadku głównym źródłem są informacje i materiały umieszczone na Wikipedii) lub udostępnionych przez Użytkownika. 

2. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W ramach Aplikacji Operator świadczy:

1) Usługę Konta;

2) Usługę Newsletteru;

3) Usługę Subskrypcji.

4. Usługi, z wyłączeniem Usługi Subskrypcji, świadczone są przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji nieodpłatnie.  

5. Szczegółowe opisy oferowanych Usług oraz funkcjonalności w ramach poszczególnych Usług oraz tryb ich świadczenia określony został na stronie www pod adresem: https://sovo.pl. Operator może rozwijać ofertę świadczonych Usług oraz dostępnych funkcjonalności Aplikacji, czyli rozbudowywać i zmieniać funkcjonalności Aplikacji, jak również dodawać nowe funkcjonalności lub zastępować jedne funkcjonalności innymi. Powyższe nie wymaga zgody Użytkownika. 

6. Operator ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, funkcjonalności, jak również produktów i usług osób trzecich.

7. Operator może również w ramach wybranych Usług lub funkcjonalności wyświetlać Użytkownikom w Urządzeniu Mobilnym powiadomienia push. Powiadomienia te będą informować Użytkownika m.in. czasie poświęconym na naukę, dodaniu nowych funkcjonalności w Aplikacji. Powiadomienia push są wyświetlane wyłącznie Użytkownikom, którzy posiadają włączoną transmisje danych oraz wyrazili na to dobrowolną zgodę akceptując właściwy monit w Aplikacji lub wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach Urządzenia Mobilnego lub przeglądarki internetowej. 

§ 5

Konto – Umowa o prowadzenie Konta Użytkownika

1. Użytkownik, by móc korzystać z funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji, zobowiązany jest do rejestracji Konta. 

2. Rejestracja Użytkownika może nastąpić tylko drogą internetową za pośrednictwem formularza rejestracji dostępnego z poziomu Aplikacji lub za pośrednictwem Dostawców tożsamości.

3. Przed przystąpieniem do procedury rejestracji, w tym za pośrednictwem Dostawcy tożsamości, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności, Użytkownik zostanie poproszony o złożenie oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego check’boxa) o zapoznaniu się z ww. dokumentami. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności, jest warunkiem koniecznym do zakończenia procedury rejestracji i rozpoczęcia korzystania z Usług. 

4. W przypadku procedury rejestracji Konta Użytkownika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego Użytkownik, wskazuje:

1) w przypadku Konsumenta: (1) adres e-mail, (2) nazwę Użytkownika, (3) hasło;

2) w przypadku Przedsiębiorcy-Konsumenta: (1) adres e-mail, (2) nazwę Użytkownika, (3) hasło; 

3) w przypadku Przedsiębiorcy: (1) adres e-mail, (2) nazwę Użytkownika, (3) hasło;

– a następnie finalizuje proces rejestracji klikając w przycisk „Zarejestruj Konto”. Po poprawnym wypełnieniu i przesłaniu formularza, na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji, Użytkownik otrzyma link aktywacyjny do Konta. Użytkownik klikając w link aktywacyjny potwierdza rejestrację Konta.

5. Użytkownik zainteresowany założeniem Konta za pośrednictwem Dostawcy tożsamości – wybiera jednego z Dostępnych dostawców i następnie klika w przycisk „Zarejestruj” lub inne równoważne sformułowanie. W przypadku rejestracji Konta za pośrednictwem Dostawcy tożsamości, Operatorowi automatycznie zostaną udostępnione/przekazane następujące dane: 

1) w przypadku Konsumenta: (1) adres e-mail, (2) imię lub nazwę Użytkownika, (3) avatar (zdjęcie profilowe), – jeżeli został on udostępniony Dostawcy tożsamości, z zastrzeżeniem ust. 6;

2) w przypadku Przedsiębiorcy-Konsumenta: (1) adres e-mail, (2) imię lub nazwę Użytkownika, (3) avatar (zdjęcie profilowe), – jeżeli został on udostępniony Dostawcy tożsamości, z zastrzeżeniem ust. 6;

3) w przypadku Przedsiębiorcy: (1) adres e-mail, (2) imię lub nazwę Użytkownika, (3) avatar (zdjęcie profilowe), – jeżeli został on udostępniony Dostawcy tożsamości, z zastrzeżeniem ust. 6;

–  które będą przetwarzane zgodnie z zasadami Regulaminu i Polityki Prywatności. W tym przypadku dodatkowa aktywacja Konta nie jest wymagana, bowiem Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz po kliknięcia w przycisk „Zarejestruj”.

6. W przypadku dodania avataru (zdjęcia profilowego), Operator przypisze go do Konta Użytkownika w Aplikacji. Avatar (zdjęcie profilowe) Użytkownika może być widoczne dla innych Użytkowników korzystających z Aplikacji. Operator informuję, że avatar (zdjęcie profilowe) zostanie przypisany do Konta Użytkownika, pod warunkiem, iż zostaną spełnione następujące wymagania techniczne: rozmiar min 400×400 px, typ pliku: png lub jpg oraz avatar nie będzie zawierał treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem. Avatar (zdjęcie profilowe) może być także dodany lub zmieniony przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta. 

7. Po zakończeniu procesu rejestracji Konta, Użytkownik posiadający status Konsumenta może dodatkowo wskazać następujące dane: (1) imię i nazwisko; (2) adres zamieszkania; (3) datę urodzenia; (4) wykształcenie; (5) opis; (6) biogram. Wskazanie danych, o których mowa w zd. poprzednim jest dobrowolne i nie jest wymagane do korzystania z Aplikacji. 

8. Rejestracji Konta Użytkownika posiadającego status Przedsiębiorcy bądź Przedsiębiorcy – Konsumenta – może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji Użytkownika (m.in. członek zarządu, prokurent, pełnomocnik lub inna osoba wyznaczona w tym celu przez Użytkownika). 

9. Zawarcie Umowy o prowadzenie Konta następuje z chwilą rejestracji Użytkownika w Aplikacji, w przypadku rejestracji:

1) za pośrednictwem formularza rejestracyjnego – z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika), zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 

2) za pośrednictwem Dostawcy tożsamości – z chwilą kliknięcia w przycisk „Zarejestruj się” lub innego równoznacznego, kończącego proces rejestracji Konta Użytkownika.

10. Umowa o prowadzenie Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony w języku polskim. 

11. Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji Konta, ma możliwość uzupełnienia danych o następujące informacje: nazwa użytkownika, avatar.

12. Użytkownik oraz Operator w dowolnym momencie może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta, bez podania przyczyny.  

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o prowadzenie Konta, Użytkownik może złożyć z poziomu Aplikacji za pośrednictwem panelu administracyjnego Konta w zakładce „Usuń Konto”. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Operator składa Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Użytkownika powiązany z Kontem.

14. Umowa o prowadzenie Konta rozwiąże się w terminie ___________ dni od otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o prowadzenie Konta. 

15. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy o prowadzenia Konta miałoby nastąpić w trakcie trwania Umowy Subskrypcyjnej, oświadczenie o wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta traktowane jest jednoznacznie z wypowiedzeniem Umowy Subskrypcyjnej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Umowa o prowadzenie Konta rozwiąże się w ostatnim dniu obowiązywania Umowy Subskrypcyjnej, na zasadach określonych w § 7 ust. 16 Regulaminu.  

16. Operator zastrzega, iż w przypadku, gdy Użytkownik zamówił Subskrypcję za pośrednictwem podmiotów trzecich, do anulowania Subskrypcji oraz zakończenia pobierania Opłat Subskrypcyjnych niezbędne może być podjęcie dodatkowych czynności określonych w regulaminach podmiotów trzecich. Rozwiązanie Umowy o prowadzenie Konta jest jednoznaczne z usunięciem Konta wraz ze wszystkimi danymi zgromadzonymi w ramach Konta, na co Użytkownik wyraża nieodwołana zgodę. 

17. Operator zastrzega, że w granicach dopuszczalnych przez prawo w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Operator może rozwiązać Umowę o prowadzenie Konta bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

18. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą identyfikatora – adresu e-mail oraz hasła. Zamiast wprowadzania loginu i hasła Użytkownik może dokonać uwierzytelnienia za pośrednictwem Dostawców tożsamości.

19. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane w formularzu rejestracji oraz inne dane wskazane podczas korzystania z Aplikacji. Operator zastrzega, że zabronione jest posługiwanie się przez Użytkownika podczas rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

20. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że adres e-mail (wskazany odpowiednio w formularzu rejestracji, a w przypadku rejestracji za pośrednictwem Dostawcy tożsamości, adres e-mail, który został udostępniony Operatorowi przez tego Dostawcę tożsamości) powiązany będzie z Kontem Użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.

21. W razie utraty hasła Użytkownik może wystąpić do Operatora o ponownie przysłanie hasła jednorazowego. Umożliwia ono zalogowanie się na Aplikacji a następnie wprowadzenie przez Użytkownika hasła docelowego.

22. O każdym nieautoryzowanym użyciu Konta Użytkownik niezwłocznie powiadomi Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: info@sovo.pl

23. Korzystanie z zautomatyzowanych rozwiązań umożliwiających rejestrację, a także w dalszym etapie również logowanie do Konta, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.

24. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych oraz innych warunków Umowy o prowadzenie Konta następuje za pośrednictwem:

1) poczty elektronicznej powiązanej z Kontem;

2) Aplikacji – Użytkownik po zalogowaniu się do swojego Konta może sprawdzić dane m.in. o realizowanych Usługach, planach nauki, zmiany harmonogramu, dostępne kontenty. 

§ 6

Funkcjonalności Konta 

1. Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji Konta, będzie posiadał nieodpłatny dostęp do funkcjonalności wchodzących w zakres planu podstawowego. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość wykupienia i opłacenia Usługi Subskrypcji. Wykupienie i uiszczenie Opłaty Subskrypcyjnej uprawnia Użytkownika do korzystania za pośrednictwem Konta z płatnych funkcjonalności wchodzących w ramy Usługi Subskrypcji. Zakres płatnych funkcjonalności każdorazowo uzależniony jest od wybranej i opłaconej Subskrypcji. 

2. Opcje dostępne dla Użytkownika w ramach planu podstawowego:

1) dodawanie planu nauki – instrukcja dodawania planu nauki została określone przez Operatora i jest dostępna dla Użytkownika na stronie www pod adresem: https://sovo.pl

2) modyfikowania harmonogramu nauki; 

3) możliwość dodawania własnych Treści edukacyjnych;

4) możliwość udostępnienia planu nauki innym Użytkownikom za pośrednictwem przycisku „ Udostępnij”;

5) możliwość dodawania i usuwania zdjęcia profilowego (avataru);

– więcej informacji o opcjach dostępnych w ramach planu podstawowego znajduje się na stronie www pod adresem: https://sovo.pl

3. W celu uniknięcia wątpliwości, Operator wskazuje, że funkcjonalności dostępne w ramach planu podstawowego dostępne są również dla Użytkownika, który zamówił i opłacił Usługi Subskrypcji. 

4. Treści edukacyjne dodawane w ramach dostępnych funkcjonalności widoczne są wyłącznie dla Użytkownika, które je zamieścił. W przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z możliwości udostępniania własnych Treści za pośrednictwem „ Udostępnij”, dostęp do Treści będzie posiadał również inny Użytkownik, któremu udostępniono Treści.

5. Użytkownikowi korzystającemu z planu podstawowego w ramach Aplikacji mogą być wyświetlane reklamy związane z działalnością Operatora. 

§ 7

Usługa Subskrypcji 

1. Informacje o Subskrypcjach zamieszczone w Aplikacji stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Subskrypcji.

2. Aktualne Subskrypcje i Opłaty Subskrypcyjne zamieszczone w Cenniku dostępnym w zakładce Sklep. 

3. Użytkownik, w celu aktywacji przez Operatora wszystkich dostępnych w ramach Konta funkcjonalności zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Subskrypcyjnej.

4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Opłat Subskrypcyjnych. Operator poinformuje Użytkownika o wszelkich takich zmianach za pośrednictwem informacji zamieszczonych w Aplikacji oraz poprzez wysłanie powiadomienia na adres e-mail powiązany z Kontem. Nowe Opłaty Subskrypcyjne zaczną obowiązywać od następnego Okresu Subskrypcyjnego po powiadomieniu o zmianie ceny. W przypadku, gdy Użytkownik nie anuluje Subskrypcji przed końcem opłaconego Okresu Subskrypcji, w którym został powiadomiony o zmianie, oświadcza, że akceptuje nową wysokość Opłat Subskrypcyjnych. Jeśli Użytkownik, nie zgadza się ze zmianę cen, to ma prawo rozwiązać Umowę Subskrypcyjną przed wejściem w życie zmiany ceny.  Dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z każdym takim powiadomieniem o zmianach cen. 

5. Operator może oferować specjalne plany promocyjne, karty podarunkowe lub usługi, w tym oferty produktów i usług podmiotów zewnętrznych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi oferowane przez takie podmioty zewnętrzne. 

6. Wszystkie przedstawione ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

7. Zamówienie Usługi Subskrypcji oraz uiszczenie Opłat Subskrypcyjnych dokonywane jest za pośrednictwem Sklepu. W takim przypadku oprócz postanowień niniejszego Regulaminu zastosowanie mogą mieć odrębne warunki i postanowienia ustalone w Sklepach. Przed zamówieniem Subskrypcji, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować regulamin i politykę prywatności Sklepu.  

8. Z chwilą złożenia zamówienia na Usługę Subskrypcji, Operator automatycznie otrzymuje numer (klucz) Usługi Subskrypcji oraz dane transakcji (tj. rodzaj Usługi Subskrypcji, datę zamówienia Usługi Subskrypcji, oraz informacje czy płatność została poprawnie przetworzona). Informacje o których mowa w zdaniu pierwszym, przetwarzane są w celu prawidłowego zarządzania dostępem do danych serwera. 

9. Zawarcie Umowy Subskrypcyjnej następuje z chwilą uiszczenia przez Użytkownika stosownej Opłaty Subskrypcyjnej.

10. Umowa Subskrypcji zawierana jest na czas określony wynikający z wybranej i opłaconej Usługi Subskrypcji i automatycznie przedłużana jest o kolejne Okresy Subskrypcyjnej do momentu rozwiązania Umowy Subskrypcyjnej przez Użytkownika lub Operatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych oraz innych warunków Umowy Subskrypcyjnej, następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej powiązanej z Kontem. Ponadto, Użytkownik po zalogowaniu się do swojego Konta może sprawdzić informacje o aktualnych Usługach Subskrypcjach, terminach płatności, przechowywanych fakturach. 

12. Obsługa Opłat Subskrypcyjnych realizowana jest za pośrednictwem Sklepu. Warunkiem realizacji Umowy Subskrypcyjnej jest wyrażenie przez Użytkownika uprzedniej zgody na automatyczne wielokrotne obciążanie wybranej przez Użytkownika metody płatności (odpowiednio dostępnej w Sklepie) i spełnienie innych warunków wymaganych przez Sklep.

13. Opłaty Subskrypcyjne pobierane są z góry za cały Okres Subskrypcji, aż do momentu, gdy Użytkownik zdecyduje się anulować swoją Usługę Subskrypcji. W zależności od wybranego Okresu Subskrypcji płatność na rzecz Operatora, pobierana za pośrednictwem Sklepu, w którym została zamówiona Usługa Subskrypcji, zostanie automatycznie odnowiona po upływie odpowiedniego Okresu Subskrypcji (subskrypcja miesięczna – co miesiąc, a roczne – co roku), chyba że Użytkownik anuluje Usługę Subskrypcji przed końcem opłaconego Okresu Subskrypcji. W niektórych przypadkach data obciążenia Użytkownika Opłatą Subskrypcyjną może ulec zmianie, w szczególności, gdy nie jest możliwe potwierdzenie prawidłowości informacji dotyczących metody płatności wybranej przez Użytkownika. 

14. W przypadku, gdy nastąpi skuteczne pobranie Opłaty Subskrypcyjnej, Użytkownik otrzyma dostęp do Usługi Subskrypcji. Okres Subskrypcji rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania Opłaty Subskrypcyjnej przez Operatora i liczony będzie od dnia następnego po zakończeniu poprzedniego Okresu Subskrypcyjnego, pod warunkiem, że przed zakończeniem poprzedniego Okresu Subskrypcji zostanie zaksięgowana Opłata Subskrypcyjna przez Operatora. 

15. W sytuacji braku zaksięgowania Opłaty Subskrypcyjnej przed rozpoczęciem nowego Okresu Subskrypcyjnego, Umowa Subskrypcyjna ulega rozwiązaniu z końcem opłaconego Okresu Subskrypcji.   

16. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć Umowę Subskrypcyjną bez podawania przyczyny, w takim przypadku dostęp do płatnych funkcjonalności oferowanych w ramach Usługi Subskrypcji wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Operator na żądanie zgłoszone przez Użytkownika w formie _____ na adres _________ zwróci proporcjonalną część Opłaty Subskrypcyjnej odpowiadającej okresowi o jaki Okres Subskrypcyjny został skrócony ze względu na anulowanie Usługi Subskrypcji. Uprawnienie do zwrotu Opłaty Subskrypcyjnej, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy Użytkowników posiadającego status Przedsiębiorcy. 

17. Usługa Subskrypcji uprawnia Użytkownika do korzystania płatnych funkcjonalności Aplikacji na Urządzeniach mobilnych, na których Użytkownik jest zalogowany za pomocą konta ma którym zamówił Usługę Subskrypcji. 

18. Umowa Subskrypcyjna może zostać rozwiązana również z inicjatywy Operatora z ______ dniowym okresem wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie przesłane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej powiązanej z Kontem. 

19. Anulowanie Usługi Subskrypcji możliwe jest z poziomu: (1) Aplikacji po zalogowaniu się na Konto lub (2) Sklepu za pośrednictwem, którego zamówiono Usługę Subskrypcji.  Więcej informacji na temat anulowania Usługi Subskrypcji za pośrednictwem Sklepu Użytkownik znajdzie klikając w odpowiedni link: 

1) Google Play: https://support.google.com/googleplay/answer/2476088?visit_id=637692824356820812-1959830699&rd=1; 

2) AppStore: https://support.apple.com/pl-pl/HT202039  

20. Umowa Subskrypcyjna stanowi umowę o dostarczenie treści cyfrowych, w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 13) Prawa Konsumenta.  

21. Przed pierwszym skorzystaniem z funkcjonalności wchodzących w zakres zamówionej Usługi Subskrypcji, Użytkownik nieposiadający statusu Przedsiębiorcy, zaznacza odpowiednie pole „checkboxa”, czym oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Subskrypcji przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Subskrypcji oraz że jest świadomy, iż po rozpoczęciu spełniania Usługi Subskrypcji przez Operatora– utraci prawo odstąpienia od umowy określone w art. 27 Prawa Konsumenta.  

§ 8

Usługa Newsletteru

1. Usługa Newsletteru świadczona jest bezpłatnie na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie i opcjonalnie wyrażą na to zgodę.

2. W celu zamówienia subskrypcji Newsletteru Użytkownik:

1) zapoznaje się i akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności, co potwierdza zaznaczając odpowiedniego check’boxa;

2) wypełnia formularz dostępny w Aplikacji podając: (1) imię lub nazwę Użytkownika; (2) adres e-mail, na który ma być wysłany Newsletter; 

3) wyraża odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zaznaczając odpowiednie pole checkboxa;

4) klika w przycisk „Zamawiam subskrypcję” lub inny równorzędny napis;

3. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamawiam subskrypcję”, pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta w języku polskim Umowa o świadczeniu usługi Newsletteru, na czas nieoznaczony.

4. Na adres e-mail wskazany w formularzu, Użytkownik otrzyma ostateczne potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newsletteru wraz z informacją o dodaniu adresu e-mail do listy dystrybucyjnej.

5. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi Newsletteru ze skutkiem natychmiastowym, poprzez dezaktywację subskrypcji. Dezaktywacja Usługi Newsletteru możliwa jest poprzez wysłanie przez Użytkownika oświadczenia woli na adres info@sovo.pl lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newsletteru.

6. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Operator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletteru.

7. Umowa o świadczenie usługi Newsletteru może zostać rozwiązana również z inicjatywy Operatora z   jednodniowym okresem wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie przesłane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany w formularzu.

8. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanymi środkami komunikacji elektronicznej jest dobrowolna i w każdej chwili Użytkownik może ją wycofać. Użytkownik w każdym momencie może dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

§ 9

Czat 

1. W ramach Aplikacji Użytkownicy mają możliwość komunikowania się ze sobą za pośrednictwem Czatu. 

2. Przed pierwszym skorzystaniem z Czatu, Użytkownik zobowiązany jest wprowadzić w formularzu nazwę (pseudonim), który będzie wyświetlany w czacie dla innych Użytkownik. 

3. Nazwa (pseudonim) ustawiony przez Użytkownika będzie widoczny dla innych Użytkowników korzystających z Czatu. 

4. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Czatu do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Działania i zachowania Użytkowników korzystających z Czatu nie mogą nosić znamion wykroczenia lub przestępstwa, określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

5. W trosce o wysoką jakość oraz bezpieczeństwo świadczonych Usług, każda rozmowa realizowana za pośrednictwem Czatu jest rejestrowana na serwerach Operatora w formie zapisu Czatu w bazie danych. Rozpoczęcie rozmowy w ramach Czatu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie rozmowy. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na rejestrację, to nie może korzystać z tej funkcjonalności. 

§ 10

Obowiązki Użytkownika 

1. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie. 

2. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że kontent tworzony jest na podstawie ogólnodostępnych treści w sieci Internet i winien być każdorazowo weryfikowany przez Użytkownika, pod względem jakości i poprawności merytorycznej. 

3. Użytkownik zobowiązany jest do powiadamiania Operatora o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących Użytkownika oraz zobowiązany jest do ich bieżącego uaktualniania. W przypadku konieczności dokonania zmiany, Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres info@sovo.pl. W braku takiego powiadomienia, przesyłka lub wiadomość skierowana na adres podany w formularzu rejestracji (lub pobrany od Dostawy tożsamości) będzie uznana za skutecznie doręczoną. W przypadku zwrotu przesyłki lub wiadomości wysłanej na adres Użytkownika z adnotacją: „odmowa przyjęcia”, „niepodjęte w terminie”, „adresat nieznany”, „adresat zmienił adres” lub inną równoznaczną, uznawać się będzie, że przesyłka lub wiadomość została skutecznie doręczona w dacie, w której Użytkownik odmówił jej przyjęcia, serwer poinformował o braku możliwości doręczenia wiadomości lub w której upłynął co najmniej 7-dniowy termin podjęcia przesyłki listownej lub kurierskiej awizowanej pod adresem Użytkownika. Postanowienie, o których mowa w zd. 3- 4 mają zastosowanie wyłączenie do Przedsiębiorców. 

4. Użytkownik akceptuje, iż Operator będzie posiadał wgląd do podawanych przez Użytkownika danych i informacji w Aplikacji.

5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji w celach komercyjnych.

6. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż korzystając z aplikacji podmiotów zewnętrznych i/lub innych platform dostarczanych przez podmioty trzecie, na które został przekierowany z Aplikacji, Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie, funkcje lub zawartość jakichkolwiek usług stron trzecich ani za jakąkolwiek transakcję, którą może zawrzeć z dostawcą takich usług stron trzecich.

7. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i ich praw własności intelektualnej, a także wszelkich innych praw i ogólnie przyjętych zasad postępowania. 

8. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a także treści o charakterze reklamowym bez wcześniejszej zgody Operatora. W szczególności zabronione jest:

1) zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania całości bądź części Aplikacji;

2) zamieszczanie Treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej; 

3) zamieszczanie Treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, lub Treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

4) propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

5) zamieszczanie Treści erotycznych, propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

6) zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy;

7) dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

8) ingerowania w jakikolwiek sposób w Treść i wygląd Aplikacji;

9) przeprowadzanie w stosunku do Aplikacji procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w Aplikację w jakikolwiek inny sposób;

10) działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

11) zamieszczanie Treści podważających dobre imię lub renomę Operatora;

12) zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających którekolwiek ze wskazanych powyżej treści. 

9. Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszeniem) ich praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Aplikacji. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: info@sovo.pl. 

10. Operator zastrzega sobie również prawo do dochodzenia odszkodowania celem wyrównania szkód, które wynikną w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika reguł określonych w niniejszym Regulaminie. Powyższe niezależne jest od mogącej zaktualizować się w takich wypadkach po stronie nieprzestrzegającego odpowiedzialności cywilnej wobec podmiotów trzecich jak i odpowiedzialności karnej.

§ 11

Odpowiedzialność 

1. Operator oświadcza, że Aplikacja jest stworzona i modernizowana wedle najlepszej wiedzy Operatora, z należytą starannością.

2. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając jej prawidłowe działanie, nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego lub bezawaryjnego działania. 

3. Operator odpowiada względem Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta, u którego powstała szkoda w związku z korzystaniem z Aplikacji, na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa, z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku szkody powstałej u Przedsiębiorcy odpowiedzialność ogranicza się jedynie do szkód powstałych z winy umyślnej Operatora i jedynie do wysokości uiszczonych Opłat Subskrypcyjnych.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych i informacji; 

2) za zachowanie Użytkowników jak również za Treści przekazywane i/lub publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Operatora;

3) za jakość i poprawność merytoryczną kontentu, który tworzony jest na podstawie ogólnodostępnych materiałów/treści w sieci Internet; 

4) korzystanie przez Użytkownika ze stron podmiotów trzecich, w tym za aplikacje podmiotów zewnętrznych i/lub Sklepów;

5) poprawność, aktualność, kompletność lub jakość treści znajdujących się na stronach podmiotów zewnętrznych, do których linki przekierowujące zostały umieszczone w Aplikacji;

6) produkty czy usługi reklamowane, promowane lub oferowane przez podmiot zewnętrzny; 

7) jakiekolwiek transakcje zawarte pomiędzy Użytkownikiem a podmiotami zewnętrznymi (w tym za jakość lub dostarczenie produktów i/lub usług oferowanych, uzyskanych lub reklamowanych na platformach administrowanych przez podmioty trzecie, w tych w mediach społecznościowych);

8) ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności Aplikacji; 

9) niezadowalającą jakość oraz wydajność Aplikacji.

11. W związku z koniecznością aktualizacji Aplikacji oraz prowadzeniem prac konserwacyjnych, Aplikacja może być czasowo niedostępna. Operator dołoży wszelkich starań, aby niedostępność Aplikacji następowała między godziną 2:00 a 6:00 . Operator zapewnia, że łączny czas niedostępności Aplikacji, z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będzie przekraczać 24 godzin w ciągu roku. Niedostępność Aplikacji, o których mowa w zdaniach poprzedzających nie stanowi naruszenia postanowień Umowy.  

§ 12

Ochrona praw własności intelektualnej 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji (i jej poszczególnych elementów), w znaki towarowe/logotypy, znaki usługowe, nazwy handlowe są własnością Operatora lub własnością chronioną prawem autorskim naszych licencjodawców lub innych podmiotów współpracujących, wobec czego korzystanie z Aplikacji w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Operatora. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.

2. Wskazuje się w szczególności, iż:

1) ochronie prawno-autorskiej podlega program (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Aplikacji oraz ich interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana przez Użytkownika), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Aplikacji;

2) ochronie poufności w ramach ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają wszelkie elementy Aplikacji, i rozwiązania zastosowane w Aplikacji.

3. Z chwilą zainstalowania Aplikacji i na czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, Operator udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji (w tym do Materiałów udostępnionych w ramach Aplikacji), zgodnie z jej przeznaczeniem, na następujących polach eksploatacji: 

1) uruchamianie, zainstalowania,   korzystanie, wyświetlanie Aplikacji;

2) korzystanie z istniejących funkcjonalności Aplikacji;

3) wprowadzanie i modyfikowanie danych, za pomocą funkcji dostępnych w Aplikacji, w tym wgrywania własnych materiałów edukacyjnych;

4) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu – dotyczące działania Aplikacji wyłącznie w ramach dostępnych funkcji administracyjnych i konfiguracyjnych;

5) pobierania Materiałów edukacyjnych dostępnych za pośrednictwem Aplikacji. 

4. Licencja obejmuje to prawo do zwielokrotnienia wyłącznie w czasie i w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia Aplikacji, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia, którym Użytkownik się posługuje zgodnie z Regulaminem.

5. Licencja udzielana jest wyłącznie w zakresie własnego użytku dozwolonego (nie obejmuje zwłaszcza wykorzystania do celów prowadzenia działalności gospodarczej) i nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji, ani do korzystania z Aplikacji w innych celach niż wskazane w Regulaminie.

6. W okresie obowiązywania licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Użytkownik uprawiony jest do otrzymywania aktualizacji Aplikacji, która aktualizuje się automatycznie.

7. Poza uprawnieniami przewidzianymi w ust. 3-5 Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w jakiejkolwiek postaci, w szczególności przesyłać lub udostępniać ją w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych. 

8. W przypadku naruszenia praw osób trzecich na skutek działania Użytkownika, Operator – na wezwanie uprawnionych organów (np. sąd powszechny) – zobowiązany jest do ujawnienia i przekazania wszystkich informacji na temat Użytkownika dokonującego naruszeń.

9. Użytkownik niezwłocznie przystąpi do każdego sporu oraz zaspokoi lub doprowadzi do cofnięcia albo oddalenia wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i/lub prawa ochronnego na znak towarowy/logotyp, który zostanie wykorzystany w ramach Umowy. Jeżeli Operator zostanie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w związku z takim naruszeniem, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconego przez Operatora świadczenia w pełnej wysokości, wraz z wszelkimi poniesionymi przez Operatora kosztami prowadzenia sprawy, w tym wydatkami, kosztami sądowymi i kosztami zastępstwa prawnego oraz naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez Operatora.

10. Treści zamieszczane przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie pokrewnym i prawach autorskich z dnia 4 lutego 1994 r. Użytkownik z chwilą udostępnienia Treści w/za pośrednictwem Aplikacji, w zamian za możliwość korzystania z interaktywnych funkcjonalności Aplikacji, udziela Operatorowi licencji na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych Treści, z możliwością udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

1) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie Treści niezależnie od formatu, systemu lub standardu;

2) prawo do trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania Treści w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

3) prawo do rozpowszechniania w środowisku zewnętrznym – korzystanie z oprogramowania w środowisku IaaS; 

4) prawo do rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów Treści do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;

5) prawo do przekazywania lub przesyłania Treści pomiędzy komputerami, serwerami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik; 

6) wykorzystywanie Treści do wszelkich celów, w tym do celów marketingowych, promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych; 

11. Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań Treści przez Operatora (oraz podmioty z nim powiązane w sposób bezpośredni i pośredni), korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym Operator jest uprawniony do korzystania z Treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej Operatorowi licencji.

12. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści przez Operatora oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do Operatora oraz podmiotów, którym Operator udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści

§ 13

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji oraz związane z zawartą Umową należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem (1) poczty elektronicznej na adres: reklamacje@sovo.pl; (2) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”, lub (3) w pisemnej (listem poleconym) na adres: Targowa 10, Rzeszów.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

1) imię i nazwisko (w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne: firmę oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją), 

2) adres e-mail;

3) adres zamieszkania (siedziby);

4) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, uzasadnienie oraz wskazania proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji; 

5) ewentualne załączniki.

3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 21 dni liczonych od momentu wpływu reklamacji.

4. Operator poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. 

6. Operator informuje, że rozpoznanie reklamacji dotyczących płatności za zamówioną odnawialną Subskrypcję (miesięczną lub roczną) odbywa się poprzez zgłoszenie nieprawidłowości odpowiednio przez Google Play lub AppStore – w trybie i na zasadach określonych w regulaminach dedykowanych dla tych platform. Jednakże, w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Operator w miarę swoich możliwości, zobowiązuje się współpracować z podmiotami/osobami zarządzającymi ww. platformami w celu terminowanego i rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.

§ 14

Odstąpienie od Umowy 

1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł za pośrednictwem Aplikacji Umowę, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy i bez ponoszenia kosztów – z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa Konsumenckiego. .

2. Uprawnienie, do odstąpienia od Umowy (w zakresie usług płatnych) nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w przypadkach: 

1) w art. 38 pkt. 1) Prawa Konsumenckiego (tj. w przypadku umowy o świadczenie usług – jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po jej spełnieniu przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy) oraz 

2) w art. 38 pkt. 13) Prawa Konsumenckiego (tj. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od Umowy.)  

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik obowiązany jest poinformować o swojej decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@sovo.pl lub pisemnie na adres Targowa 10, Rzeszów. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu może przybrać dowolną treść, z którego wynikać będzie wola odstąpienia od umowy. W przypadku składania świadczenia o odstąpieniu Użytkownik może w szczególności posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu lub załącznik nr 2 do Prawa Konsumenckiego. 

5. Operator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia, umowa uważana jest za niezawartą. 

§ 15

Przetwarzanie Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są pod linkiem https://sovo.pl/polityka-prywatności/.

§ 16

Zmiana Regulaminu

1. Operator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych, w następujących przypadkach: 

1) zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, 

2) nałożenie określonych obowiązków przez organy państwowe, 

3) poprawy ochrony prywatności Użytkowników, 

4) zmiany polityki prywatności,

5) zapobiegania nadużyciom, 

6) ze względów bezpieczeństwa, 

7) zmiany technologicznych i funkcjonalnych,

8) zmiany w zakresie świadczonych Usług, 

9) zmiany redakcyjnej treści Regulaminu.

2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje w komunikacie wyświetlanym w Aplikacji, na 15 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem, na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.  W tym czasie Użytkownik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres info@sovo.pl. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest tożsama z rozwiązaniem Umów oraz zobowiązaniem Użytkownika do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji z Urządzenia. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy Subskrypcji miałoby nastąpić w trakcie opłaconego Okresu Subskrypcji,  Operator zwróci odpowiednią proporcjonalną część Opłaty Subskrypcyjnej.  

3. Jeżeli Użytkownik przed upływem terminu wskazanego powyżej nie złoży oświadczenia o odmowie akceptacji, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń z chwilą upływu tego terminu.

4. Operator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy

1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia Operatorowi dotrzymanie wyżej wymienionego okresu powiadomienia;

2) w drodze wyjątku musi zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

§ 17

 Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie wynikłe między Operatorem a Użytkownikiem spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. 

2. Użytkownik nie będący Przedsiębiorcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.  Szczegółowe informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem: 

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3. Operator informuje, że przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych. 

4. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

1) możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

2) możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

3) możliwość uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4) możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

§ 18

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w wersjach aktualnie obowiązujących, przy czym nie ogranicza to prawa do skorzystania z uprawień przyznanych przez prawo krajowe Użytkownika, które są dla niego korzystniejsze.

2. Zastrzega się, że Użytkowników nie dotyczą wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowiłyby postanowienia uznawane za niedozwolone, umieszczone w rejestrze postanowień umownych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Dane Użytkownika: ____________________________________

Adres zamieszkania/siedziby Użytkownika: _____________________________

E – mail: ____________________________________________________

Sovo Sp. z o.o.  

ul. Targowa 10 

35-064 Rzeszów

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Niniejszym oświadczam/oświadczamy*, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję/odstępujemy* od umowy o świadczenie usług zawartej za pośrednictwem Aplikacji „________” w dniu ________________, w zakresie  ___________________.  

W związku z odstąpieniem od umowy o świadczenie usług, oświadczam, iż wyrażam zgodę na zwrot płatności za pośrednictwem rachunku bankowego o numerze**: 

______________________________

Data i podpis Użytkownika

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) W przypadku, gdy Użytkownik chce otrzymać zwrot gotówki za pośrednictwem rachunku bankowego, a nie przy wykorzystaniu pierwotnej metody płatności – pod warunkiem, że zawarcie umowy wiązało się z uiszczeniem opłaty. 

 

Regulamin Aplikacji Sovo dostępny jest również wersji PDF do pobrania za pomocą następującego linku: Regulamin Aplikacji Sovo