POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 12.12.2021 r. 

 

1.    Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez:
Sovo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie ul. Targowa 10, 35-064 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000903160 KRS, REGON: 389027492, NIP: 8133861225, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.  

 

2.      Polityka Prywatności zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz o prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony Danych Osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

3.      Każdy z Użytkowników korzystający z Aplikacji, akceptuje postanowienia Polityki oraz wyraża zgodę na to, w jaki sposób Administrator zbiera, gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i chroni Dane Osobowe.

 

      I.         SŁOWNICZEK POJĘĆ

 

1.   Poniższy wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:

1)         Administrator – należy przez to rozumieć Sovo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie ul. Targowa 10, 35-064 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000903160 KRS, REGON: 389027492, NIP: 8133861225, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.    

2)         Aplikacja – należy przez to rozumieć aplikację mobilną pn. Sovo na systemy iOS i Android pozwalającą na korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora.

3)         Cookies – należy przez to rozumieć pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
i przeznaczone są do korzystania z
Aplikacji.

4)      Dane Osobowe – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

5)      Przeglądarka – należy przez to rozumieć program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Mozilla, Firefox, Google Chrome). 

6)      Państwo trzecie – należy przez to rozumieć państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

7)      Profilowanie – należy przez to rozumieć każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, która polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

8)      Polityka Prywatności (dalej również jako „Polityka”) – należy przez to rozumieć dokument zawierający przede wszystkim informacje o zakresie przetwarzania danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych Użytkowników korzystających z Aplikacji oraz o prawach tych osób.

9)      Przetwarzanie – należy przez to rozumieć każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

10)Regulamin Aplikacji– należy przez to rozumieć regulamin Aplikacji dostępny pod adresem https://sovo.pl/regulamin.

11)RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

2.      Wyrażenie niezdefiniowane powyżej, a użyte w treści Polityki Prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Aplikacji.

 

 

    II.         ZAKRES ZASTOSOWANIA

  

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania Danych Osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Aplikacji, świadczeniem Usług przez Administratora dostępnych dla Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji, bądź też w celu nawiązania kontaktu i świadczenia usług dodatkowych.

 

  III.         PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe bezpośrednio od samych Użytkowników (tj. Dane Osobowe przekazywane są przez Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji, wypełniania formularzy dostępnych w Aplikacji, a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z Administratorem drogą telefoniczną, e-mailową lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania reklamacji).  W przypadku skorzystania z rozwiązań oferowanych przez Dostawców tożsamości, Administrator automatycznie może pozyskiwać od takich podmiotów zewnętrznych Dane Osobowe Użytkownika. Kategorie danych przetwarzanych przez Administratora zostały określone w punkcie V niniejszej Polityki.   

 

  IV.         PODSTAWY PRAWNE, CELE, CZAS ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH APLIKACJI

 

1.     Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Czas przetwarzania

Podjęcie działań zmierzających do zawarcia Umowy; zawarcie oraz wykonanie praw i obowiązków wynikających z Umowy (m.in. obejmujących utrzymanie i prowadzenie Konta; udostępnienie funkcjonalności)

 

art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej) 

 

Dane Osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i realizacji Umowy.

Wysyłania powiadomień push w Aplikacji zawierające m.in. raporty o postępach w nauce, wykonanych planach, czasie poświęconym na naukę, terminie zakończenia nauki zgodnie z ustalonym harmonogramem nauki

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w związku z realizacją funkcjonalności dostępnych w ramach Usługi Konta) w związku z dobrowolnie wyrażoną zgodą na kanał komunikacji

Dane Osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Umowy, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody przez Użytkownika. Powiadomienia push są wysyłane wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika na tego typu komunikację. Zgoda na otrzymywanie powiadomień push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień Urządzenia Mobilnego, przeglądarki lub z poziomu Aplikacji.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z zawartą Umową

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem Usług lub korzystaniem z Aplikacji

Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminów do przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z zawartą Umową.

 

Realizacja procedury reklamacji lub prawa odstąpienia od Umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO m.in. w zw. z art. 8 ust. 3 pkt 4) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art.  27 Ustawa o prawach konsumenta

Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej i/lub prawa do odstąpienia od Umowy.

 

Spełnienie obowiązków podatkowych, a także księgowych /rachunkowych (m.in. w celu realizowania faktury VAT lub innego dokumentu na podstawie, którego Administrator dokonuje rozliczeń)

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO m.in. w zw. z art. 70 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 Ustawy o rachunkowości

 

 

Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.

 

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy (m.in. tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO)

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 

 

Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora.

 

Zarządzanie i doskonalenie Aplikacji

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej)

Dane Osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika.

Analityczny i statystyczny

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający w szczególności na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych Usług, czy też optymalizacji Aplikacji)

Dane Osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika.

Umożliwienia Użytkownikowi przekazywania i wymiany informacji z Administratorem  (m.in. w celu zawarcia Umowy i/lub w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego) oraz z innymi Użytkownikami Aplikacji za pośrednictwem Czatu

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i/lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora jakim jest zamiar zawarcia Umowy oraz prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem, a w przypadku korespondencji pomiędzy Użytkownikami, również zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych Usług)

Dane przekazane w celu zawarcia Umowy przetwarzane są przez czas niezbędny do zawarcia Umowy; w przypadku Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego do czasu istnienia uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika.

Wyświetlanie reklamy kontekstowej (prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora jakim jest promowanie produktów lub usług Administratora bądź podmiotów trzecich)

Dane Osobowe przetwarzane są do momentu zaprzestania korzystania z Aplikacji lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika.

Wyświetlanie reklamy behawioralnej na podstawie uprzednio przeglądanych treści, dostosowywanie kategorii ofert oraz treści na podstawie aktywności w Aplikacji

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego (tj. przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora jakim promowanie produktów lub usług Administratora bądź podmiotów trzecich)

Dane Osobowe przetwarzane są do momentu wycofania zgody (udzielonej na podstawie przepisów Prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.

Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.

Kontaktowanie się z Użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi (w tym do wysyłki Newsletteru), poprzez dostępne kanały komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS)

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa telekomunikacyjnego (tj. przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora jakim promowanie produktów lub usług Administratora bądź podmiotów trzecich w związku z dobrowolnie wyrażoną zgodą na kanał komunikacji)

Dane Osobowe przetwarzane są do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji marketingowych (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub Prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych

Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.

Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub zanonimizowane.

V. DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTARTORA

 

1.      Dane przekazywane przez Użytkownika w celu rejestracji Konta i realizacji Umowy o prowadzenie Konta: (1) nazwa Użytkownika; (2) adres e-mail; (3) hasło; (4) avatar (zdjęcie profilowe) – jeżeli zostało udostępnione. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o prowadzenie Konta (z wyłączeniem avataru, którego wgranie nie jest niezbędne dla zawarcia Umowy o prowadzenie Konta). W przypadku skorzystania z usług Dostawców tożsamości, dane, o których mowa w niniejszym punkcie, Administrator otrzyma na podstawie zgody Użytkownika od Dostawcy tożsamości, z którego skorzystał Użytkownik w celu uwierzytelnienia danych. Korzystając z zewnętrznych podmiotów świadczących usługi autoryzacji, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych podmiotów oferujących takie usługi.

 

Po zakończeniu procesu rejestracji Konta, Użytkownik posiadający status Konsumenta może dodatkowo wskazać następujące dane: (5) imię i nazwisko; (6) adres zamieszkania; (7) datę urodzenia; (8) wykształcenie; (9) opis; (10) biogram. Wskazanie danych, o których mowa w zd. poprzednim jest dobrowolne i nie jest wymagane do korzystania z Aplikacji. (Proszę o weryfikację danych przetwarzanych w zw. z rejestracją i prowadzeniem Konta; w szczególności proszę o weryfikację danych wskazanych przez przedsiębiorcę i konsumenta, a także czy przedsiębiorca również mógł uzupełnić dane; zakres powinien być tożsamy z regulaminem)

2.      W przypadku zamówienia Usługi Subskrypcji, Administrator będzie przetwarzał informacje: o numerze (kluczu) Subskrypcji oraz dane transakcji (tj. rodzaj Usługi Subskrypcji, datę zamówienia Usługi Subskrypcji, oraz informacje czy płatność została poprawnie przetworzona). Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym Administrator pozyska od Sklepu za pośrednictwem, którego została zamówiona i opłaca Usługa Subskrypcji. Dane, o których mowa w niniejszym punkcie są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Subskrypcyjnej, w tym zarządzania dostępami do płatanych funkcjonalności Aplikacji.

3.      W przypadku subskrypcji Newsletteru przez Użytkownika, Administrator będzie przetwarzał: (1)adres e-mail; (2) imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usług Newsletteru.

4.      W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy lub wszczęcia procedury reklamacji, przetwarzane będą dane wskazane przez Użytkownika, takie jak: (1) imię i nazwisko (lub firma), (2) adres e-mail, (3) adres zamieszkania (lub siedziby);  (4) Dane Osobowe zawarte w oświadczeniu o odstąpieniu, a w przypadku reklamacji, także inne informacje, które Administrator może wymagać od Użytkownika w razie zgłaszania problemów dotyczących korzystania z Aplikacji. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne: (5) imię i nazwisko osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy lub realizacji procedury reklamacji.

5.      W przypadku korzystania przez Użytkownika z kanałów komunikacyjnych z Administratorem, (w tym za pośrednictwem formularzy kontaktowych), Administrator przetwarza Dane Osobowe niezbędne do prowadzenia z Użytkownikiem komunikacji, udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika zapytanie, czy też do zrealizowania prośby Użytkownika.  Mogą to być takie dane jak: imię, adres e-mail, Dane Osobowe zawarte w treści wiadomości.

6.      W przypadku korzystania z funkcjonalności Czatu przetwarzane będzie nazwa Użytkownika (pseudonim), która została ustawiona podczas pierwszego korzystania z komunikatora, a także zapis korespondencji Użytkownika w ramach Czatu. Podanie danych, o których mowa w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Czatu.

7.      Dane Osobowe niezbędne do wystawiania faktury/innych dokumentów rozliczeniowych. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych wynika z przepisów prawa podatkowego.  Po zawarciu Umowy z Administratorem, przetwarzania przez Administratora tych Danych Osobowych jest niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych.

8.      Dane Osobowe niezbędne do wykonywania obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze w zakresie RODO (m.in. imię, nazwisko Użytkownika). Podanie ww. danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (w tym m.in. realizacji uprawnień przyznanych Użytkownikowi przez RODO.

9.      W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy i/lub wszczęcia procedury reklamacji, przetwarzane będą dane wskazane przez Użytkownika, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, Dane Osobowe zawarte w oświadczeniu o odstąpieniu, a w przypadku reklamacji, także inne informacje, które Administrator może wymagać od Użytkownika w razie zgłaszania problemów dotyczących korzystania z Aplikacji.

10.   W zakresie prowadzonych działań marketingowych (w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora lub uzasadniony interes podmiotów współpracujących z Administratorem albo w oparciu o zgodę Użytkownika), przetwarzane będą informacje pomagające Administratorowi dopasować reklamy i treści do preferencji i oczekiwań Użytkownika (w tym w związku z wyświetlaniem reklamy behawioralnej). Administrator może w tym celu przetwarzać następujące dane: (1) informacje o adresie IP Użytkownika, (2) dane dotyczące logowania, (2) systemu operacyjnego, (3) identyfikatora reklamowego, (3) informacji na temat odwiedzin i jego czasu, (4) błędów pobierania danych, (5) interakcji z innymi stronami podmiotów trzecich. Ponadto, Administrator może przetwarzać również  (6) dane kontaktowe Użytkownika, w zakresie wskazanym przez Użytkownika (numer telefonu lub adres e-mail). Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji Użytkowników.  

11.   W celach analitycznych, statystycznych, a także w celu dopasowania treści i funkcjonalności Aplikacji do danego Użytkownika, gromadzone będą informacje na temat aktywności Użytkownika w Aplikacji, w tym informacje związane z korzystaniem z poszczególnych usług, jak również Dane Osobowe dotyczące preferencji i oczekiwań Użytkownika.

12.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących Użytkownika, w tym jego Danych Osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych, które mogą również być przesyłane partnerom biznesowym Administratora lub mogą być uzyskiwane od nich. Administrator może wykorzystywać te informacje i ich kombinacje w celach określonych w niniejszej Polityce.

13.   Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Aplikacji oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi w ramach Aplikacji.

 

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

1.     Administrator informuje, że związku z realizacją Usług, Dane Osobowe będą lub mogą być ujawniane zewnętrznym odbiorcom:

1)  partnerom biznesowym Administratora;

2)  usługodawcom Administratora, w szczególności (1) podmiotom świadczącym usługi księgowe; (2) kancelariom prawnym; (3) podmiotom świadczącym usługi informatyczne; oraz zapewniającym wsparcie i zarządzanie IT; (4) agnacjom reklamowym i marketingowym; (4) dostawcom zewnętrznych technologii, (w tym w szczególności dostawcom systemów płatności dostępnych w Aplikacji; systemów do fakturowania; aplikacji zewnętrznych – komunikatorów);  (5) dostawców narzędzi analitycznych;

3)  osobom współpracującym z Administratorem w ramach Aplikacji, na podstawie wydanych upoważnień lub zawartych umów o powierzenia przetwarzanie danych;

4)  organom państwowym, w tym, prokuraturze, policji (wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa).

2.      Administrator informuje, że przekazywanie Danych Osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas, gdy:

1)  jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego;

2)  jest to konieczne do realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi;

3)  jest to konieczne do celów analitycznych i statystycznych, w tym także do optymalizacji Aplikacji;

4)  jest to konieczne do zawarcia w przyszłości Umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;

5)  jest to konieczne do prawidłowej realizacji Umowy;

6)  jest to konieczne do nawiązania kontaktu i prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, w tym w szczególności do przedstawienia oferty handlowej;

7)  wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

8)  jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z toczącym się procesem;

9)  nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa. 

 

VII.   PRZETWARZANIE DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH

 

1.   Mając na uwadze zakres działalności Administratora, Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne (np. świadczących usługi hostingowe, narzędzi analitycznych), które to podmioty mogą przechowywać Dane Osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem lub w ramach świadczenia przez Administratora usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – w zakresie niezbędnym do ich wykonania.

2.   Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych. Podmioty z którymi współpracuje Administrator gwarantują odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych, który wymagane jest przepisy prawa europejskiego.

3.   Podmioty przetwarzające Dane Osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym to:

1)    Google – dostarczające usługi w zakresie serwisów Google Cloud;

2)    International Business Machines Corporation (IBM Corp.) – dostarczająca Administratorowi usługi sieciowe i serwerowe;

3)    Microsoft – dostarczająca Administratorowi usługi sieciowe i serwerowe;

4.   Przekazywanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzania danych. W przypadku transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, podstawą takiego transfery danych może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Z kolei, w przypadku przekazania Danych Osobowych do Państwa trzeciego, co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony – Administrator stosował będzie odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są w szczególności tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych (przyjęte przez Komisję Europejską lub przez organ nadzorczy i zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą sprawdzającą) i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia przez Administratora odpowiednich zabezpieczeń prawnych, Dane Osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO.

5.   Administrator przekazując Dane Osobowe do podmiotu znajdującego się w Państwie trzecim, zobowiązany jest zarejestrować każdy przypadek eksportu Danych Osobowych w rejestrze czynności przetwarzania danych.

 

VIII.   ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE

Administrator może wykorzystywać Dane Osobowe do zautomatyzowanego podejmowania de-cyzji, w tym podlegają one profilowaniu. Profilowanie Danych Osobowych Użytkownika (takich jak: wiek, wykształcenie) prowadzone jest przez Administratora w celu indywidulanego dopasowania planu i harmonogramu nauki do Użytkownika. Profilowanie ww. zakresie jest niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z zawartej Umowy.

 

Ponadto profilowanie może być prowadzone dla celów marketingowych oraz kierowania do Użytkownika marketingu bezpośredniego dostosowanego do preferencji Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

  1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1.   Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Danych Osobowych:

1)  prawo dostępu do treści Danych Osobowych (m.in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym do otrzymania kopii swoich Danych Osobowych);

2)  prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych Osobowych;

3)  prawo żądania usunięcia Danych Osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

4)  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych);

5)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;

6)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje:

1)  prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili;

2)  prawo do przenoszenia Danych Osobowych.

2.    W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. XIV: „Dane Kontaktowe”.

 

  1. PLIKI COOKIES I NARZĘDZIA ANALITYCZNE

1.      Administrator w ramach strony www Aplikacji stosuje pliki Cookies.

2.      Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony www Aplikacji w następujących celach:

1)  ulepszaniu użytkowości aplikacji;

2)  statystyk związanych z korzystania aplikacji:

3.      Administrator wykorzystuje w ramach strony www Aplikacji następujące pliki Cookies:

1)  Cookies własne – pliki zamieszczane w Aplikacji bezpośrednio przez Administratora;

2)  Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane w Aplikacji przez podmioty inne niż Administrator;

3)  Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika podczas jednej sesji danego urządzenia Użytkownika. Pliki Cookies są przechowywane do momentu wyłączenia Przeglądarki (po zakończeniu sesji urządzenia);

4)  Cookies stałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba, że konfiguracja urządzenia końcowego Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji urządzenia. Pliki przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku Cookies. Użytkownik dysponuje również możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików Cookies;

5)  Cookies niezbędne – pliki Cookies absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji lub narzędzi z których Użytkownik chce skorzystać. Cookies służą do przechowywania i identyfikacji unikalnego identyfikatora sesji Użytkownika w celu zarządzania sesją Użytkownika w Aplikacji.

6)  Cookies funkcjonalne – pliki Cookies umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, (np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Aplikacji itp.). Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w Przeglądarce internetowej.

7)  Cookies analityczne – pliki Cookies umożliwiają Administratorowi zbieranie danych analitycznych, takich jak informacje o liczbie odsłon, ruchu w Aplikacji, co pozwala Administratorowi ocenić i usprawnić jej funkcjonowanie.

8)  Cookies społecznościowe – pliki Cookies mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, których wtyczki zostały umieszczone w Aplikacji.

9)  Cookies reklamowe – pliki Cookies pozwalają na dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika.

4.    Strona www Aplikacji wykorzystuje również wtyczki narzędzi analitycznych Google Analytics. Google Analytics jest usługą polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych. Google Analytics wykorzystuje pliki Cookies, które umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze Aplikacji oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami Użytkowników. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

5.      Użytkownik ma możliwość sprawdzenia jakich konkretnie Cookies używa strona www Aplikacji, klikając w link: https://sovo.pll/polityka-cookie

6.      Jeżeli Cookies nie są niezbędne do prawidłowego działania strony www Aplikacji, przy pierwszym uruchomieniu strony www Aplikacji wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików Cookies za pośrednictwem, którego Użytkownik posiada możliwość wyrażenia zgody na umieszczanie przez Administratora akceptacji Cookies opcjonalnych, blokowanie Cookies lub dostosowanie Cookies. Ponadto, Użytkownik może kontrolować i zarządzać plikami Cookies za pomocą ustawień Urządzenia Mobilnego oraz poprzez zmiany ustawień Przeglądarki.  

7.      Większość Przeglądarek pozwala wyświetlać, zarządzać, usuwać i blokować pliki Cookie na stronie internetowej. Należy jednak pamiętać, że ich usunięcie lub wyłączenie może wpłynąć na działanie strony www Aplikacji (np. niemożliwym może okazać się zalogowanie lub korzystanie z niej).

8.      Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych Przeglądarkach powinny być dostępne w sekcji „pomoc” lub innej podobnej. Poniżej znajdują się odnośniki do oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych Przeglądarek urządzeń, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej Przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

9.      Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych Przeglądarkach internetowych powinny być dostępne w sekcji „pomoc” (lub innej podobnej) przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

1)     w przeglądarce Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

2)     w przeglądarce Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

3)     w przeglądarce Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

4)     w przeglądarce Opera:

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

5)     w przeglądarce Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

 

  XI.         BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie
w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.
Do zabezpieczenia Danych Osobowych, Administrator stosuje w szczególności: certyfikat SSL; automatyczne aktualizacje oprogramowania; wykonywanie kopii zapasowych danych.

 

  1. PRZEKIEROWANIA

 

Aplikacja może zawierać przekierowania (linki) do stron partnerów biznesowych. W przypadku przekierowania Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności danego partnera biznesowego. W wyniku takiego przekierowania Administrator nie przetwarza Danych Osobowych Użytkownika, a podmiotem przetwarzającym będzie administrator strony, na którą Użytkownik został przekierowany, na warunkach określonych w jego polityce prywatności

 

  1. NEWSLETTER

 

1.   Do wysyłki Newsletteru wykorzystywany jest podany przez Użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie Użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego jako właściciela adresu e-mail, dobrowolnej zgody na otrzymywanie Newsletteru.

2.     Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi Newsletteru poprzez dezaktywację subskrypcji. Dezaktywacja Usługi Newsletteru możliwa jest poprzez wysłanie przez Użytkownika oświadczenia woli na adres info@sovo.pl lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newsletteru.

 

  1. DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków i próśb dotyczących Danych Osobowych Użytkownika lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres Targowa 10, Rzeszów,  drogą e-mailową na adres:
info@sovo.pl lub z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych drogą e-mailową na adres: info@sovo.pl.

 

 

  1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji.
W przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania Danych Osobowych, wprowadzenia kodeksów dobrych praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych, Administrator dokona odpowiednich zmian niniejszej Polityki, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w następujący sposób przy pierwszej próbie logowania do Aplikacji po zmianie niniejszej Polityki.